Barion Pixel
By using our website, you approve the use of cookies in accordance with the Cookies Policy.

Hadak Útján - A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIX. konferenciája

23€
Qty:x piece

Language: Mainly Hungarian, but contains English and Russian language studies and English summaries
668 pages
Year of Publication: 2022
ISBN: 978-963-9987-75-3
Published by: Martin Opitz

Stock: Last 1 x piece in stock
Not Rated
23€
Qty:x piece

Description

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15‒16, 2019, Budapest

 

Tartalom

Előszó Fodor Pál

Gondolatok a 80 éves Tomka Péterről és a Hadak útján konferenciasorozatról 

Straub Péter

NOMÁD NÉPEK NAPKELETTŐL NAPNYUGATIG. A népvándorláskor és a magyar őstörténet nemzetközi kutatásának legújabb eredményei

Алтай в предтюркское время (по материалам исследований памятника Яломан-II) / Az Altaj a türk kor előtti periódusban (Jaloman II. lelőhely kutatási eredményei alapján) 

Алексей А. Тишкин

Turkic enclosures of the Mongolian Altai: new data on the traditions of the ritual practices of nomads in the Early Middle Ages / Тюркские оградки Монгольского Алтая: новые данные о традициях ритуальных практик кочевников в раннем средневековье

Alexey A. Tishkin – Nikolay N. Seregin

Кушнаренковская культура или псевдокушнаренковский тип керамики в Тоболо-Иртышье? / Kusnarenkovói kultúra vagy pszeudokusnarenkovói kerámiatípus a Tobol és az Irtis mentén

 55

Александр С. Зеленков

Взаимодейтсвие населения Предуралья и носителей салтово-маяцкой археологической культуры / Az Urál nyugati előterében élő kora középkori népek kapcsolatrendszere a szaltovo-majaki régészeti kultúra hordozóival

Андрей М. Белавин – Наталья Б. Крыласова

Поясной набор с охранительной символикой из погребения 40 могильника Зливки / A Zlivki temető 40. sírjából származó védelmező szimbolikával ellátott övkészlet

Владимир К. Гриб

Парадоксы источниковедения средневековых кочевников Восточной Европы / Forrástani ellentmondások Kelet-Európa középkori nomádjainak történetében

 Владимир А. Иванов

Early Medieval bi-ritual necropoleis at Balchik and Topola (Bulgaria) – comparative analysis / Раннесредневековые биритуальные некрополи в Болгарии (Балчик и Топола) – сравнительный анализ

Lyudmila Doncheva-Petkova

Princeps Avarum and Cani Zauci in Aachen in the autumn of 811. Towards the Bulgarian-Frankish relations under the rules Krum (802?–814) and Omurtag (814–831) /  Princeps Avarum и Canizauci в Аахене осенью 811 года. О болгаро-франкских отношениях при владетелях Крум (802?–814) и Омуртаг (814–831)

Pavel Georgiev

Archaeological and art parallels of byzantine sword discovered in grave no. 55 of Garabonc I necropolis (second half of 9th century) / Археологически и художествени паралели на византийския меч от гроб № 55 в некропола Гарабонц I (втора половина на IX век)

 Valeri Yotov

NÉPEK ORSZÁGÚTJÁN… A népvándorlás kor régészeti kutatásának legújabb eredményei

Pixisek a Kárpát-medencei szarmata Barbaricumban / Pyxides in the sarmatian Barbaricum of the Carpathian basin

Bőr Gabriella

Hun kori lószerszámos leletegyüttesek roncsolásmentes archeometriai vizsgálatának új eredményei / New results of the non-destructive archaeometric study on Hunnic-period horse tacks

 Piros Réka Ágnes ‒ Mozgai Viktória – Bajnóczi Bernadett

Kronológiai kérdések, külkapcsolatok, viselet. A jutasi 196. női sír öltözetének értékelése a pannoniai langobard kori női temetkezések tükrében / Chronological issues, external relations, costume. The revaluation of costume of Jutas grave 196 in the light of pannonian lombard age female burials

 Rácz Rita

Langobard kori ló és lovas temetkezések Pannoniában / Horse and rider burials in the Meroving era from Pannonia

Szűcs Melinda

Juh fartő, mint ételmelléklet 6–7. századi sírokban a Kárpát-medencében és Kelet-Európában / Sheep rump as food offering in the Carpathian basin and Eastern Europe in the 6th–7th centuries A.D.

Gulyás Bence – Lőrinczy Gábor – Anton Sztrokov

6‒7. századi bizánci rézpénzek Orosházáról és környékéről / Byzantinische Kupfermünzen des 6–7. Jahrhunderts aus Orosháza und seiner Umgebung

 Prohászka Péter ‒ Rózsa Zoltán

„Az avar honfoglalás s ami utána következett”. A periférikus Erdélyi-medence és az „avarizáció” kultúrszociológiai jelensége (6‒7. század). Módszertani megjegyzések / „The avar conquest and what followed”. The cultural sociological phenomenon of the „avarisation” and the peripheral Transylvanian basin (6th‒7th centuries). Methodological observations

 Gáll Erwin

„Az ismeretlen ismerős”: Új eredmények a csákberény-orondpusztai avar kori temető kutatásából: a sírépítmények / „The unknown Acquaintance”. New results of the research of the Avar cemetery at Csákberény-Orondpuszta: wooden grave constructions

 Szücsi Frigyes

Hortobágy-Árkus temető 49. és 50. sírja. A „strukturális integráció” kérdésköre és a magyar honfoglalás / The graves 49 and 50 from Hortobágy-Árkus. The problem of the “structural integration” and the hungarian conquest

 Gáll Erwin ‒ Szenthe Gergely

ŐSEINKET FELHOZÁD… A korai magyar történelem kutatásának legújabb eredményei

Történelem

A posztszászánida ötven árnyalata / Fifty Shades of Post-Sāsānian

Sárközy Miklós

Feliratok és feliratközeli jelek a zamárdi avar temetőből / Inscriptions and inscription-like marks from the Avar cemetery of Zamárdi

Fehér Bence

Modern filológiai teendők a magyar őstörténet középgörög forrásai körül / The aims of modern philology about the Middle Greek sources of Hungarian protohistory

 Fehér Bence

Muszlim geográfusok és utazók Arṯā városáról és az arṯānīya népről / Muslim geographers’ and travellers’ accounts of the town of Arṯā and the Arṯānīya people

 Klima László

A héjasas. Kérdések egy különleges nevű ragadozómadár kapcsán a legkorábbi fennmaradt arab nyelvű solymászati kézikönyvben / Bonelli’s eagle. Questions on a bird of prey with a special name, mentioned in the oldest remaining Arabic book on falconry

 Jablonkay Judit

Az „iraki törökök” Azerbajdzsánban (c. 1029‒1044) / The “iraqi Türkmens” in Azerbaijan (c. 1029‒1044 AD)

 Tősér Márton

Honfoglalás-anatómia. Anonymus honfoglalás történetének egy eddig ismeretlen keleti párhuzama: a Karakitaj Birodalom alapítása / Anatomy of conquest. A previously unrecognised eastern parallel of Anonymous’ conquest history: the foundation of the Kara Khitai Empire

 B. Szabó János

A magyar eredetmonda szerkezetének mongol és mandzsu párhuzamai / Mongolian and Manchu parallels in the structure of the Hungarian origin story

 Kápolnás Olivér

Madzsarok Anatóliában: kora újkori magyar bevándorlók vagy nomád törökök? / Madjars in Anatolia: are they Hungarians, who migrated in the early modern age or are they Turkish nomads?

 Sudár Balázs

Régészet

A magyar etnogenezis kutatásának problémái (A kora középkori uráli-szibériai anyag alapján)

 Natalja P. Matvejeva – Alekszandr Sz. Zelenkov – Gyóni Gábor

Korai magyarok az Urál nyugati előterében

 Andrej M. Belavin – Andrej V. Danyics – Vlagyimir A. Ivanov

Ezüstmaszkos temetkezés Manvelovkánál a Dnyepropetrovszki területen

 Larisza Ny. Csurilova

Korai magyar leletek a Fekete-tenger északnyugati előteréből (9. század ‒ 10. század első fele

 Makszim V. Kvitnyickij ‒ Nyikolaj P. Tyelnov ‒ Vitalij Sz. Szinyika – Türk Attila

Kritika

Csanád Bálint, The avars, Byzantium and Italy. A study in chorology and cultural history, Varia Archaeologica Hungarica 31, Institute of Archaeology, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Archaeolingua, Budapest 2019, 372 pp, 82 figs

 Ivan Bugarski

Megemlékezés

Erdélyi István emlékezete

Klima László – Türk Attila – Дмитрий С. Коробов – Михаил В. Цыбин – Jancsik Balázs

Reviews

There are no reviews for this product.
Write a review!